Oud-Katholieke Parochie Amsterdam

Oud-Katholiek, wat is dat?

Op deze pagina vindt u veel informatie over de Oud-Katholieke kerk en haar liturgie en leer. Allereerst wordt besproken wat oud-katholieken nu precies geloven en daarna kunt u, via meerdere links naar de Oud-Katholieke Parochie in Den Haag, informatie vinden over de liturgische gebruiken.  


Wat geloven oud-katholieken?


De oud-katholieken delen in het geloof van de kerk van alle tijden. Dat betekent dat ze vasthouden aan:

  • het geloof in de Drie-ene God: Vader, Zoon en heilige Geest;
  • het traditionele zevental sacramenten van doop, eucharistie, vormsel, verzoening, huwelijk, ziekenzalving en ambtswijding;
  • de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in brood en wijn;
  • het drievoudig ambt van bisschop, priester en diaken;
  • de opdracht om te werken aan de oecumene, dat is: de eenheid van de gescheiden kerken.

Wat geloven oud-katholieken niet?
De oud-katholieken nemen afstand van ontwikkelingen in de rooms-katholieke kerk die in strijd zijn met het geloof van de kerk van alle tijden en de bijbel. Dat betekent:

  • dat voor hen de paus van Rome in de westerse kerk als voorzitter een erepositie bekleedt als alle bisschoppen samen vergaderen; maar dat hij verder gelijkwaardig is aan alle andere bisschoppen en geen bevoegdheid heeft in hun bisdommen;
  • dat zij de heiligen in de kerk vereren, onder wie Maria, de moeder van Jezus, de eerste plaats inneemt; dat zij geloven in de geboorte van Jezus uit de maagd Maria, maar de leerstellingen over haar onbevlekte ontvangenis (uit 1854) of haar lichamelijke tenhemelopneming (uit 1951) afwijzen;
  • dat zij geloven dat God in Christus Jezus mens is geworden, maar dat het daarbij niet gaat om zijn mannelijkheid; daarom hebben zij het bijzondere ambt van bisschop, priester en diaken ook voor vrouwen opengesteld.

Hoe ziet de oud-katholieke kerk er landelijk uit?
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland telt ongeveer 6000 leden, verspreid over het land in zo'n 30 parochies.
De kerk is ingedeeld in de twee bisdommen Utrecht en Haarlem, elk met een bisschop aan het hoofd. De bisschop wordt gekozen door de geestelijken en leken van zijn bisdom.
Het hoogste bestuursorgaan is het Collegiaal Bestuur. Hierin hebben de bisschoppen zitting, samen met gekozen vertegenwoordigers uit parochies en geestelijken. Alle parochies van de kerk komen samen in de Synode, die het Collegiaal Bestuur adviseert.

Een kleine wereldkerk
De oud-katholieken werken vooral via hun bisschoppen samen met andere oud-katholieke kerken in Europa.
Met de Anglicaanse kerken leven zij sinds 1931 in een volledige kerkelijke gemeenschap, klik hier voor een brochure over Anglicanen en Oud-Katholieken in Europa.
De Oud-Katholieke Kerk behoorde in 1948 tot de oprichters van de Wereldraad van Kerken en probeert waar mogelijk haar steentje bij te dragen aan de eenheid van de kerken.

In de samengestelde film "Stel, ik zoek een kerk wordt dit nog verder uitgediept. Deze 30 minuten durende informatie DVD van de OKKN, probeert antwoord te geven op de altijd weer gestelde vraag: 'wat is dat eigenlijk, oud-katholiek?' Een film, die zich niet zozeer bezighoudt met de vraag wat oud-katholiek allemaal niet is, maar laat zien hoe in de praktijk van kerkzijn de identiteit van de kerk gestalte krijgt.


Beknopte omschrijving van de Liturgische gebruiken in de vieringen van de Oud Katholieke Kerk


De Oud-Katholieke Kerk kent een rijke traditie. Dit komt ook in de vieringen tot uiting. Om u een indruk te geven van liturgische gebruiken zijn onderstaande folders geschreven. U wordt doorgelinkt naar de Oud-Katholieke Parochie van Den Haag.